Preču atgriešana un naudas atmaksa

1.PREČU SAŅEMŠANA UN UZGLABĀŠANA

1.1 Ja Pircējs nepasūta Preču piegādes pakalpojumu, pasūtītās Preces bez maksas var saņemt Preču saņemšanas punktos. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču saņemšanas punktu, kurā vēlētos saņemt pasūtītās preces.

1.2 Kad pasūtītās Preces ir gatavas saņemšanai, Pircējs saņem apstiprinājuma ziņojumu par to, ka ir iespējams šīs Preces saņemt. Ierodoties paņemt pasūtītās Preces Preču saņemšanas punktā, Pircējam ir jāuzrāda Pārdevēja pārstāvim derīgs personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase) kā arī pasūtījuma apstiprināšanas ziņojums, kuru Pārdevējs elektroniski nosūtījis Pircējam. Juridiskās personas pārstāvim pirms pasūtījuma saņemšanas ir obligāti jāuzrada personas apliecinošs dokuments. Juridiskās personas pilnvarniekam ir obligāti jāuzrada juridiskas personas izsniegto un spēkā esošo pilnvaru un personas apliecinošs dokuments. Ja Pircējs nevar uzrādīt minētos dokumentus, Pārdevēja pārstāvim ir tiesības atteikties izsniegt preces Pircējam.

1.3 Pircējs saņem pasūtītās Preces ne vēlāk kā 7 (septiņi) dienas pēc tam, kas Pārdevējs elektroniski informējis Pircēju, ka Preces ir gatavas saņemšanai.

1.4  Kad Pircējs ir saņēmis Preces, tās uzskatāmas par izsniegtām (piegādātām) pircējam.

1.5 Ja Pircējs nesaņem pasūtītās Preces 7 dienu laikā pēc tam, kad ticis informēts par pasūtīto Preču sagatavošanu saņemšanai vai 7. 10. punktā aprakstītajā gadījumā, Pircēja pienākums ir segt Pārdevējam preču glabāšanas izmaksas 1.5 € par katru kalendāro dienu, un tās attiecas uz visām Pircēja nepaņemtajām precēm.

1.6 Pircējam preču glabāšanas maksa jāsamaksā pirms preču paņemšanas no ELKOR preču saņemšanas punkta.

 

2.PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

2.1 Katras iegādājamās Preces vispārīgās īpašības ir norādītas šīs Preces aprakstā. Norādītās specifikācijas un apraksti var atšķirties no produkta faktiskajām specifikācijām un aprakstiem.

2.2 Veikalā redzamo Preču krāsa, forma un citi parametri var atšķirties no Preču reālās krāsas, formas un izmēra – tas ir saistīts ar Pircēja izmantotajām elektroniskajām ierīcēm vai citiem tehniskiem iemesliem; jāņem vērā arī atšķirības ārējā izskatā saprāta robežās.

2.3 Ja Veikalā nav norādīts citādi, uz Pircēja iegādātajām Precēm attiecas standarta 2 gadu garantija.

2.4 Ja Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējam ir tiesības paturēt šīs Preces un daļēji atgūt samaksāto naudas summu, vienojoties par to ar Pārdevēju, vai atdot Preces un saņemt atpakaļ samaksāto naudas summu, vai prasīt, lai Pārdevējs aizvieto neapmierinošās kvalitātes Preces ar tādām Precēm, kam ir apmierinoša kvalitāte.

2.5 Pārdevējs pats nenodrošina preču garantijas apkalpošanu.

 

3.TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMA. PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

3.1Pircējam ir tiesības, nepaskaidrojot iemeslu, atkāpties no elektroniski noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) datuma, izņemot Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kas pieņemti 2014. gada 20. maijā, minētos gadījumus. Pircējs var atkāpties no līguma, atdodot preces atpakaļ Preču saņemšanas punktā vai elektroniski (piem., e-pasta ziņojumā) nosūtot Pārdevējam informāciju par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma uz e-pasta adresi info@minicars.lv izmantot atteikuma tiesību veidlapas paraugu, kuru saņēmāt kopā ar preci vai lejupielādēt to šajā lapā. Pircēja ziņojumā ir jābūt skaidri norādītam, ka Pircējs atkāpjas no Pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircējs uzrāda pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķinu, pirkuma čeku u. tml.) Preču saņemšanas punktā vai nosūtot tā kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Pirkšanas–pārdošanas līguma, kurš apliecina, ka preces ir iegādātas no Pārdevēja. Ja viena Pirkšanas–pārdošanas līguma ietvaros iegādātas vairākas Preces, atkāpšanās tiesības ir spēkā gan attiecībā uz visām Precēm kopā, gan attiecībā uz vienu vai vairākām Precēm. Nosacījumi, kas aprakstīti 10.2. un 10.13. punktā, attiecas uz gadījumiem, kad Pircējs atdod Preces atpakaļ.

3.2 Preces atdod atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas Pārdevējam par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma. Pircējs ir atbildīgs par atbilstošu preču iesaiņošanu, atdodot tās atpakaļ. Pircējs uzņemas tiešās preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja vien Pārdevējs pēc ziņojuma saņemšanas par atkāpšanos no pirkšanas–pārdošanas līguma nav noteicis citādi.

3.3 Preces var atdot atpakaļ Preču izplatīšanas vietā vai atdot atpakaļ ar starpnieka (kurjera) palīdzību, kuru izvēlas Pircējs un kurš nogādā preces Preču saņemšanas punktā. Pirms preču atpakaļatdošanas Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa Nr. +371 266 28 474 vai rakstot uz info@minicars.lv) un vienojas par preču atpakaļatdošanas veidu un adresi.

3.4 Naudu par atpakaļatdotajām precēm un samaksu par piegādi atmaksā Pircējam, kad preces ir atdotas atpakaļ Pārdevējam. Gadījumos, kad tiek atdota atpakaļ tikai daļa iegādāto preču, piegādes maksu neatmaksā. Nauda tiks atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz bankas norēķinu kontu, kas tika izmantots, veicot maksājumu. Ja apmaksa par pirkumu tiek veikta ar maksājumu karti, nauda tiks atgriezta uz Pircēja maksājumu kartes.

3.5 Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis naudas atmaksas nosacījumus, ja naudas pārskaitījumu nav iespējams veikt Pircēja vainas dēļ (kavēta preču atpakaļatdošana, neprecīzi dati utt.).

3.6 Preču atpakaļatdošanas gadījumos Pārdevējs nekompensē papildu izdevumus, kādi Pircējam var būt radušies, izvēloties citu preču piegādes metodi nekā lētākā, Pārdevēja piedāvātā metode.

3.7 Ja Pircējam nepatīk preces forma, krāsa, izmērs, modelis vai montāža citos gadījumos nekā tie, kas dod tiesības atdot preces atpakaļ, preču atpakaļatdošanu veic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas noteikumiem un tiesību aktiem. Atsevišķas preces, piemēram, preces bez iepakojuma, kuras nav piemērotas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ, kā arī atbilstoši sniegti pakalpojumi, nevar atdot atpakaļ. Minēto preču saraksts ir iekļauts Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kas pieņemti 2014. gada 20. maijā.

3.8 Ja iegādātās Preces ir neapmierinošas kvalitātes, Pircējs var prasīt neapmierinošās kvalitātes preces apmainīt ar apmierinošas kvalitātes precēm, saņemt atlaidi no preces sākotnējās cenas vai atdot preces atpakaļ un atgūt par tām samaksāto naudas summu. Neapmierinošas kvalitātes Preces apmaina vai atdod atpakaļ atbilstoši šiem noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

3.9 Atdodot Preces atpakaļ, Pircējs rīkojas atbilstoši šādiem nosacījumiem:

3.9.1 precēm, ko atdod atpakaļ, ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;

3.9.2 precēm nav Pircēja radītu bojājumu;

3.9.3 precēm jābūt nelietotām, pārdodamām (ar nebojātām etiķetēm, nenoņemtām aizsargplēvēm utt.). Šis punkts neattiecas uz atpakaļatdotajām neapmierinošas kvalitātes Precēm);

3.9.4 atpakaļatdotajām Precēm ir jābūt saliktām tāpat, kā Pircējs tās saņēmis;

3.9.5 atdodot Preces atpakaļ nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošo PVN rēķinu un aizpildīt Preču atpakaļatdošanas pieteikuma formu. Šeit Jūs varēsiet lejupielādēt atpakaļatdošanas pieteikuma formu .

3.10 Pirms neapmierinošas kvalitātes Preču maiņas vai atpakaļatdošanas, kā arī gadījumos, kad Preces tiek atdotas citu iemeslu dēļ nekā tie, kas dod tiesības atkāpties no līguma, Pircējs sazinās ar Pārdevēju (zvanot uz tālruņa numuru +371 266 28 474 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@minicars.lv un vienojas par Preču maiņas vai atpakaļatdošanas nosacījumiem. Pircējs var atdot neapmierinošas kvalitātes preces Preču saņemšanas punktā.

3.11 Ja atpakaļatdotajām Precēm trūkst daļu, tās ir bojātas vai nekārtīgi un/vai neatbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt šādas Preces un atmaksāt Pircēja samaksāto naudas summu par atpakaļatdodamajām precēm.

3.12 Pircējs nevar atdot atpakaļ Preces, kuras nav iespējams atdot atpakaļ atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

3.13 Gadījumā, ja sniegti neapmierinošas kvalitātes pakalpojumi, Pircējam ir tiesības prasīt likvidēt trūkumus, atdot atpakaļ par pakalpojumiem samaksāto summu vai samazināt pakalpojumu maksu.